Regler för viltspårprov

Nedanstående regler gäller för officiella viltspårprov som anordnas av Svenska Kennelklubbens jakthundsklubbar.
 

Dessa regler är fastställda att gälla från och med 2012-01-01 till och med 2016-12-31. Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)

§ 1 Ändamål

Viltspårprovets ändamål är att kvalitetsbedöma deltagande hundars spårförmåga och lämplighet för eftersök av skadat eller dött hjortvilt, samt att stimulera intresset för att vidareutbilda hunden för praktiskt eftersök.

§ 2 Organisation

Officiella prov enligt dessa regler anordnas av Svenska Kennelklubbens specialklubbar för jakthundar.  Provledare/fullmäktige, domare samt tid och plats för prov, ska godkännas av respektive specialklubbs styrelse. Arrangerande klubb har att välja mellan följande organisationsformer vilket också ska kungöras vid utlysningen av provet:

• kommissarie och provledare samt att varje enskild domare fastställer prisvalören på de hundar denne bedömer

• fullmäktige och kollegium där varje hunds prisvalör fastställs av kollegium.

Domare

1. Domare ska vara medlem i SKK-organisationen eller i annan av FCI godkänd Kennelklubb.

2. Domare ska vara auktoriserad viltspårdomare samt kunna uppvisa giltig domarlegitimation

3. Domare ska ha bedömt viltspårprov under de senaste 3 kalenderåren

4. Domare får inte bedöma hund som ägs av någon i domarens hushåll

5. Domare får inte bedöma hund som denne äger/ägt eller är/varit delägare i eller tränat de senaste sex månaderna

6. Domare fastställer priset för de hundar denne bedömer vid provform där kollegium inte finns

7. Vid provformen rörligt viltspårprov äger domaren rätt att starta egen hund på annan dag än tjänstgöring sker

§ 3 Rätt att delta

Provet är öppet för hundar av alla raser, såväl registrerade som oregistrerade. Även blandrashundar får delta i provet. Oregistrerad hund ska inneha en tävlinslicens (TAVLIC).

Championat Endast för hund som är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk Kennelklubbs stambok kan tilldelas championat (SE VCH).

Medlemskap

Arrangör äger rätt att besluta om krav på medlemskap för ägaren. Dock krävs minst medlemskap inom någon klubb inom SKKorganisationen. I provet får inte delta

a. Hund som inte uppnått nio (9) månaders ålder

b. Tik som löper. Vid rörligt prov får löptik delta om detta inte stör andra deltagande hundar

c. Hund som i övrigt inte uppfyller de krav som framgår av SKKs regelverk.

§ 4 Villkor för stambokföring av resultat Resultat stambokförs för hund som är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk Kennelklubb. Svenskägd hund ska vid   anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet. Oregistrerad hund som deltar på viltspårprov ska inneha en tävlinslicense (TAVLIC) vilket ska anges vid anmälan. I de fall ovanstående krav inte uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. Om deltagande hund befinns vara kryptorchid¨ska detta antecknas i resultatlistan.

§ 5 Anmälan och avgifter

Anmälningstid och avgifter fastställs av arrangerande klubb.

§ 6 Klassindelning

I provet förekommer två klasser, anlagsklass och öppen klass. För deltagande i öppen klass krävs att hunden tidigare erhållit bedömningen godkänd i anlagsklass.

§ 7 Provformer

Ordinarie viltspårprov.
Ett ordinarie prov ska vara utlyst i förväg i klubbens tidning med dag och plats angiven och i så god tid att det nått ut till medlemmarna i god tid innan anmälningstidens utgång. Väljer arrangören att begränsa antalet deltagare ska detta framgå av provets utannonsering. Ett ordinarie prov kan arrangeras under maximalt 1 - 4 dagar. Hund kan endast startas en gång per provtillfälle.

Rörligt viltspårprov
Prov som genomförs på tid och plats som fastställs av arrangerande specialklubb. Provdag ska vara fastställd minst fem dagar före start. Hund får starta flera gånger under samma period vid rörligt prov. Dock får hund inte starta mer än 1 gång samma dag och vid samma prov. Ett rörligt prov kan vara från en vecka upp till maximum en kalendermånad.